Geri Önceki Konu Sonraki Konu

İçindekiler

Giriş

 1. Diğer Kaynak Kitaplar
 2. Program Hakkında
 3. Bilgi Dosyaları
 4. Menüler
 5. Pencereler
 6. Şirketler

Bu bölümde Datasoft İşletme Defteri programı ile ilgili genel bilgiler yer almaktadır. Takip eden kısımlarda sırasıyla şu konuları bulabilirsiniz:

Diğer Kaynak Kitaplar

Okumakta olduğunuz bölümdeki genel bilgilerin çoğu Başlangıç Kitabı isimli kitabımızda da bulunmaktadır. Adı geçen kitaptaki bilgiler bütün DATASOFT programlarına hitap etmekte, bu kitapta ise sadece Datasoft İşletme Defteri programına özel konular anlatılmaktadır. Programı iyi anlamak ve kullanmak istiyorsanız öncelikle adı geçen kitabı okuyun.

Datasoft İşletme Defteri programını kullanabilmek için bilmeniz gereken, ancak, Başlangıç Kitabı isimli kitapta açıklanan konular ana hatlarıyla şunlardır:

Program Hakkında

Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Gelir, bir gerçek kişinin bir mali yıl içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. İşletme hesabı esasına göre ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler arasındaki müsbet farktır.

Vergi mevzuatımızda "Emtia alım satımı ile uğraşanlarda, ticari kazancın bulunması için, hesap dönemi sonundaki emtia mevcudunun değeri hasılata, dönem başındaki emtia mevcudunun değeri ise giderlere ilave olunur" denilerek işletme hesabı özetlenmektedir. 3065 sayılı K.D.V. kanunu ile de, değişik mal gruplarına, değişik oranlarda K.D.V. uygulama, ve Katma Değer Vergisi hesaplarını işletme defterine kaydetme zorunluluğu getirilmiştir (V.U.K.; madde 172-178, 193-196. - G.V.K.; madde 39, 40, 111).

Yukarıda anlatılan işletme hesabı defteriyle ilişkin bütün işleri yapmanızı sağlayan Datasoft İşletme Defteri programını kullanmak için izleyeceğiniz yol aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir.

1. Programı yükleyip çalıştırdıktan sonra, öncelikle defterini takip edeceğiniz şirketi tanımlayın.

2. Firmaya hitap eden kar haddi gruplarını, K.D.V. gruplarını, hesap hülasasını tanımlayın.

3. Bütün bu tanımlar arasındaki bağlantıları belirleyin.

4. Firmada fiili stok takibi yapacaksanız, stok ve fatura parametrelerini girin.

5. Firmanın halihazırda amortismana tabi demirbaşları varsa, bunları tanımlayın.

6. Fiili stok takibi yapacaksanız, stok kalemlerinin kartlarını tanımlayın.

Bütün bu tanımlamalar bir defaya mahsus yapılacak işlemlerdir. Tanımlamalar yapıldıktan sonra, sıra defter kayıtlarının girilmesine gelmektedir. İşletme defteri, yaptığınız tanımlamalara göre değişik şekillerde yazılabilir:
1. Gelen ve giden evraka göre sadece Gider ve Gelir kayıtlarını deftere yazabilirsiniz. Bu şekilde defter yazma daha önce kullandığınız klasik usule tam uyumludur. Diğer program opsiyonlarını kullansanız bile, masraf faturalarını (telefon faturası, elektrik faturası, vs.) deftere işlemek için girişleri bu şekilde yapmanız gerekecektir.

2. Fiili stok takibi yaparak; alış ve satış faturalarını, makbuzları, yazar kasa Z-raporlarını ve diğer evrakı fiş veya fatura şeklinde girebilir, gerekli kayıtların hem Gelir ve Gider defterlerine hem de stoklara işlenmesini sağlayabilirsiniz. Programın bu opsiyonunu kullansanız bile, stoklarla alakalı olmayan kayıtları ancak Gider ve Gelir defterleri girişinden işleyebilirsiniz.

3. Her ay demirbaş kontrolü yaparak, o ayda indirilecek amortismanın ve demirbaş K.D.V.'sinin deftere otomatik işlenmesini sağlayabilirsiniz.

Program aşağıdaki rapor ve dökümleri almanıza imkan tanımaktadır:

Program ayrıca aşağıdaki belgeleri hazırlamaktadır:

Bilgi Dosyaları

Datasoft İşletme Defteri programı sizin girdiğiniz kayıtları bilgi dosyaları dediğimiz disk dosyalarına yazmaktadır. Bu dosyalar, siz şirketleri tanımlayınca, şirketin numarası ve kayıtların ait olduğu yıl kullanılarak oluşturulan dosya adlarıyla açılır.

Program her şirket için en fazla sekiz değişik dosya açar. Bu dosyaların her biri, aşağıdaki tabloda da göreceğiniz gibi, belli bir tür bilgiyi ihtiva eder. Servis İşlemleri Menüsü'ndeki opsiyonlarda seçtiğiniz dosya tiplerini buradan öğrenebilirsiniz.

DOSYA ADI   TANIMI ve İÇERDİĞİ BİLGİ TÜRÜ
PRMxxyyy.DST  Parametre Dosyası
GDRxxyyy.DST  Gider Bilgileri Dosyası
GLRxxyyy.DST  Gelir Bilgileri Dosyası
EMTxxyyy.DST  Emtia Envanteri Dosyası*
DMRxxyyy.DST  Demirbaş Kartları Dosyası*
FTBxxyyy.DST  Fatura ve Fiş Bilgileri Dosyası*
SHRxxyyy.DST  Stok Hareketleri Dosyası*
STKxxyyy.DST  Stok Kartları Dosyası*
STNxxyyy.DST  Stopaj Grupları ve Beyanname Parametreleri Dosyası
STPxxyyy.DST  Stopaj Bilgileri Dosyası
Tablo: Bilgi Dosyaları

Yukarıdaki tabloda, dosya adlarında gördüğünüz xx ve yyy kısımları değişkenlerdir. Bu değişkenler şu anlama gelir:
xx Şirketin tanımlı olduğu yıl. Örneğin; "04";
yyy Şirketin numarası. Örneğin: "012".

Örnek:
GDR04001.DST: 2004 yılında tanımlı 1 numaralı şirketin gider kayıtlarının
tutulduğu Gider Dosyası;
EMT04011.DST: 2004 yılında tanımlı 11 numaralı şirketin sene sonu emtia
envanterinin tutulduğu Emtia Dosyası.

Yukarıdaki tabloda "*" ile işaretlenmiş dosyalar isteğe bağlı olarak açılmaktadır. Bu dosyaların açılması için, Parametreler Menüsü'ndeki Stok ve Fatura Parametreleri opsiyonunda gerekli seçimlerin yapılmış olması gerekir. İşaretli dosyalar ancak söz konusu opsiyonda ilgili sorular onaylanmışsa açılır. Onaylanmayan sorularla ilgili program kısımlarına erişemezsiniz. Örneğin; Stok Takibi Yapılacak mı? Ve Dönem Sonu Envanter Girilecek mi? sorularına [H] girerseniz Stok ve Faturalama Menüsü'ne geçemezsiniz.

Bu şekilde kullanım sınırlaması getirilmesinin ve dosyaların isteğe bağlı oluşturulmasının sebebi muhasebe bürolarına kolaylık sağlamaktır. Muhasebe bürolarında çok sayıda işletme defteri mükellefi bulunmakta ve bunların ancak bir kaç tanesinde fiili stok takibi veya demirbaş takibi yapılmaktadır. Programın bu kısımlarında ihtiyacı olmayan mükellefler için gereksiz yere dosya açıp diski ve disk kataloğunu doldurmamak için böyle bir sınırlamaya gidilmiştir.

Ayrıca program, belli bir yılda tanımlanmış şirketlere ait dosyaları, ilgili yılı belirten alt-kataloglar içinde tutmaktadır. Bu alt-kataloglar programın yüklü olduğu kataloğun içinde açılmaktadır. Alt-katalog adları "ISLETxx" şeklinde belirlenmektedir. Burada "xx", yılı belirten iki haneli bir sayıdır. Örneğin; 2004 yılında tanımlı şirketler "ISLET04" isimli bir katalog içinde açılmaktadır.

Bir şirketi Şirket Seçim Ekranı'ndan seçtiğinizde, en altta bilgi dosyalarının statüleri gösterilir. Seçtiğiniz şirketin kullanmadığı bilgi dosyaları içinse statü kodu yerine NA ifadesi yer alır.

Programın sağlıklı çalışabilmesi, kayıtlarını tuttuğunuz şirketin bilgilerini girebilmeniz ve istediğiniz raporları alabilmeniz için bütün bu dosyalar sabit diskinizde mevcut ve sağlam olmalıdır. Bu dosyalardan herhangi birinde bir bozulma olduğunda, Şirket Seçimi Ekranı'ndan şirketi seçerken Dosyasına Servis Gerekiyor mesajı verilir ve şirkete girilmez.

Şirketlere özel kayıtların takibi amacıyla açılan ve kullanılan bu dosyalardan başka, Datasoft İşletme Defteri programı üç tane de kendi kullanımı için bilgi dosyası açar. Bu dosyalar Sistem Parametre Dosyası, İşletme Defteri Parametre Dosyası ve Firma Fihristi Dosyası'dır. Her yılda birer tane açılan bu dosyalar şu bilgileri içermektedir:
Sistem Parametre Dosyası
   Bu dosyada, programın çalışmasını etkileyen kontrol parametreleri tutulur. Bu dosyada saklanan bilgiler tanımlı tüm şirketlere hitap eden parametrelerdir. Bu dosyanın adı ISLETME.STP şeklindedir.

Firma Fihristi Dosyası
   Bu dosyada, belli bir yılda tanımlanmış şirketlerin numaraları ve adları tutulur. Şirket Seçim Penceresi'nde gösterilen şirket listesi bu dosyadan okunur, böylece her fihrist istediğinizde disk taranmayarak zaman kazanılır. Bu dosyanın adı ISLETxx.FRM şeklindedir. Burada xx kısmı içinde bulunan yılı simgeleyen bir belirteçtir. Örneğin; 2004 yılında tanımlı şirketlerin fihristi "ISLET04.FRM" isimli dosya içinde tutulmaktadır.

İşletme Defteri Parametre Dosyası
   Bu dosyada, belli bir yılda tanımlanmış tüm şirketlere hitap eden parametreler ve sabit değerler tutulur. Bu dosyanın adı ISLET04.PRM şeklindedir.

Bu üç dosya şirket dosyalarının tutulduğu alt-katalog içinde değil, programın yüklenmiş olduğu katalog içinde açılır.

Bu üç dosyada bir bozulma olduğunda Servis İşlemleri Menüsü'ndeki opsiyonları kullanarak düzeltemezsiniz. Ayrıca yedekleme işlemi sırasında bu dosyalar alınmadığı için geri yükleme de yapamazsınız. Bu gibi bir durumla karşılaşırsanız -- mesela Hatalı Sistem Parametre Dosyası gibi bir mesaj görürseniz --yapmanız gereken tek şey ilgili dosyayı silmektir. Bu dosyalar program tarafından otomatik olarak açıldığı için bu silmenin size herhangi bir zararı olmaz. Silme işlemini aşağıda anlatıldığı şekilde yapın:
İşletim Sisteminiz DOS İse:
1.Programın içine yüklendiği kataloğa girin:

    CD \DSOFT30 [Enter]

2.Silinecek dosya Sistem Parametre Dosyası ise şu komutu yazın:

    DEL ISLETME.STP [Enter]

3.Silinecek dosya Firma Fihristi Dosyası ise şu komutu yazın:

    DEL ISLETxx.FRM [Enter]

4.Silinecek dosya İşletme Parametreleri Dosyası ise şu komutu yazın:

    DEL ISLETxx.PRM [Enter]

Not: Üstteki iki maddede "xx" yerine içinde bulunduğunuz yılın son iki rakamını yazacaksınız. Örneğin; 2004 yılına ait dosyayı siliyorsanız ISLET04.FRM yazın.

4.Programı çalıştırarak sildiğiniz dosyanın yeniden açılmasını sağlayın.

İşletim Sisteminiz Unix İse:
2. Bir terminalde Login: durumunda iken Datasoft programlarını kullanmanız için tanımlanmış kullanıcı adını (username) vererek sisteme girin.

2.Programın içine yüklendiği kataloğa girin:

    cd /dsoft30 [Enter]

3.Silinecek dosya Sistem Parametre Dosyası ise şu komutu yazın:

    rm isletme.stp [Enter]

4.Silinecek dosya Firma Fihristi Dosyası ise şu komutu yazın:

    rm ISLETxx.FRM [Enter]

5.Silinecek dosya İşletme Parametreleri Dosyası ise şu komutu yazın:

    DEL ISLETxx.PRM [Enter]

Not: Üstteki iki maddede "xx" yerine içinde bulunduğunuz yılın son iki rakamını yazacaksınız. Örneğin; 2004 yılına ait dosyayı siliyorsanız ISLET04.FRM yazın.

4.Programı çalıştırarak sildiğiniz dosyanın yeniden açılmasını sağlayın.

Hazır bilgi dosyalarından bahsederken bir konuyu burada bir defa daha önemle vurgulamak isteriz: Bilgilerin yedeklenmesi...Yukarıda bahsettiğimiz bilgi dosyaları tamamen sizin zahmetli ve uzun süreli çalışmalarınızın ürünüdür. Belki de bir bakıma bu dosyalara işinizi emanet etmektesiniz! Bu yüzden emeğinizi ve işinizi korumak istiyorsanız, Başlangıç Kitabı isimli kitabımızda kapsamlı olarak anlatılan yedekleme işlemini bir alışkanlık haline getirmelisiniz. Biz bugüne kadar, kullanıcı ısrarla emretmedikçe, kendi bilgilerini yok eden bir uygulama programı görmedik -- ve, tabii, yazmadık. Ancak, kullanıcının karşılaştığı sorunların en büyük kesimini teşkil eden donanım ve elektrik arızalarına karşı bir programın yapacağı hiçbir şey olamaz. Böyle bir arıza sonucu bilgileriniz kaybolursa ve yedeğiniz de yoksa, her şeye baştan başlarsınız!

Menüler

Datasoft İşletme Defteri programının ana menüsü aşağıda gösterilmiştir. Ana menüde yer alan her alt menüde, söz konusu menüye özel opsiyonların dışında, iki standart opsiyon bulunmaktadır. Bu opsiyonlar şunlardır:
O: İşletme Ana Menü
   Bu opsiyon programın Ana Menüsü'ne dönmenizi sağlar.

S: Program Sonu
   Bu opsiyon, programla işiniz bittiğinde, programdan çıkarak işletim sistemine dönmenizi sağlar.

Ana Menü
 A GİDER Bilgileri Girişi
 B GELİR Bilgileri Girişi
 C Stok ve Faturalama Menüsü
 D Demirbaş İşlemleri Menüsü
 E Bordro Entegrasyon Menüsü
 F Sabit Giderler Menüsü
 G Defter Dökümleri Menüsü
 H Raporlar Menüsü
 J Yardımcı Programlar Menüsü
 K Devir İşlemleri
 P Parametreler Menüsü
 X Servis İşlemleri Menüsü
 O Şirket Seçimi

Pencereler

Datasoft İşletme Defteri programının kullanıcıya en çok kolaylık sağlayan özelliklerinden birisi kayıt pencereleridir. Hemen her yerde çıkan bu pencereler, bir işlemi yapmak için girilmesi gereken kodları kolayca seçmenize imkan tanımaktadır.

Datasoft İşletme Defteri programında toplam 8 değişik pencere bulunmaktadır. Bu pencerelerin her biri aşağıda adlarıyla açıklanmıştır.

K.D.V. Grubu Seçim Penceresi
   K.D.V. grubu sorulan her yerde, [F1] tuşuna basarak çağıracağınız bu pencerede yaptığınız K.D.V. tanımları gösterilmektedir.

Yaptığınız işlem, giderleri ilgilendiriyorsa sadece gider için tanımlanmış kodlar, gelirleri ilgilendiriyorsa sadece gelir için tanımlanmış kodlar pencerede gösterilir. Pencerede gösterilen K.D.V. gruplarından birini kodu olan harfe basarak seçebilirsiniz.

Gider ve Gelir bilgileri girerken, tekrar [F1] tuşuna bastığınızda bütün K.D.V. tablosu ekranda gösterilmekte ve tabloyu tanımlamanız sağlanmaktadır.

K.D.V. Tablosu Penceresi
   Gider ve Gelir girişlerinde [F1] tuşuyla çağırdığınız K.D.V. Grubu Seçim Penceresi'nde tekrar [F1] tuşuna bastığınızda açılan bu pencerede firmanın kullandığı K.D.V. gruplarının tanımlanması yapılmaktadır. Bu pencerede yapılan işlem K.D.V. Grupları Tanımı opsiyonu ile aynıdır.

Stok Kartları Penceresi
   Stok kartı sorulan her yerde, [F1] tuşuna basarak çağıracağınız bu pencerede, mevcut stok kartları bir liste halinde gösterilmektedir. Bu pencerede aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:
[K] Kod. Pencere içindeki listeyi belli bir koddan başlayacak şekilde, koda göre sıralamanızı sağlar. Tuşa bastığınızda pencere temizlenerek en üstte Kod: mesajı gösterilir. Buraya listenin başlamasını istediğiniz stok kartı kodunu (tek bir harf de olabilir) yazıp [Enter] tuşuna basın.

[A] Ad. Pencere içindeki listeyi belli bir stok adından başlayacak şekilde, ada göre sıralamanızı sağlar. Tuşa bastığınızda pencere temizlenerek en üstte Ad: mesajı gösterilir. Buraya listenin başlamasını istediğiniz stok adını (tek bir harf de olabilir) yazıp [Enter] tuşuna basın.

Fatura ve Fiş Penceresi
   Fatura ve Fiş Girişi'nde, Evrak No alanında [F1] tuşuna bastığınızda açılan bu pencerede daha önce kaydedilmiş olan fatura ve fişler bir liste halinde gösterilir. Pencereyi üzerinde değişiklik yapacağınız bir evrağı seçmek için kullanabilirsiniz. Pencere içinde kullanacağınız özel tuşlar şunlardır:
[F] Fatura No. Pencere içindeki listeyi belli bir evrak numarasından başlayarak göstermek için kullanılır. Tuşa bastığınızda pencere temizlenir ve üst kısmında Fatura No: mesajı gösterilir. Buraya listenin başlamasını istediğiniz faturanın numarasını (tek bir rakam da olabilir) yazın.

[T] Tarih. Pencere içindeki listeyi belli bir evrak tarihinden başlayarak göstermek için kullanılır. Tuşa bastığınızda pencere temizlenir ve üst kısmında Tarih: mesajı gösterilir. Buraya listenin başlamasını istediğiniz faturanın tarihini girin.

Kar Haddi Grupları Penceresi
   Kar haddi grubu sorulan her yerde, [F1] tuşuyla çağıracağınız bu pencerede, tanımladığınız gruplar bir pencere içinde gösterilmekte ve yapılmış kar haddi tanımları gösterilmektedir. Pencerede gösterilen kar haddi gruplarından ilk 10 tanesini "1" ile "0" arası bir rakam tuşuna basarak seçebilirsiniz.

Hülasa Kodları Penceresi
   Hülasa kodu seçmeniz gereken her yerde, [F1] tuşuyla çağıracağınız bu pencerede, tanımladığınız hülasa kodları bir pencere içinde gösterilir. Yaptığınız işlem giderlerle ilgili ise sadece gider kodları, gelirlerle ilgili ise sadece gelir kodları pencerede yer alır. Pencereden bir hülasa kodu seçmek için baş taraflarında gösterilen rakam tuşlarına basın.

K.D.V. Beyannamesi Kodları Penceresi
   K.D.V. Grupları Entegrasyonu'nda Beyanname sütununda [F1] tuşuna bastığınızda açılan bu pencerede, ilgili K.D.V. grubuna girilmiş matrahların K.D.V. beyannamesinin hangi alanına yazılacağını belirlemenizi sağlayan alan kodları gösterilmektedir.

Muhtasar Beyanname Kodları Penceresi
   Stopaj Grupları Tanımı'nda Beyanname sütununda [F1] tuşuna bastığınızda açılan bu pencerede, ilgili stopaj grubuna girilmiş matrahların Muhtasar beyannamenin hangi alanına yazılacağını belirlemenizi sağlayan alan kodları gösterilmektedir.

Geçici Vergi Beyannamesi Kodları Penceresi
   Geçici Vergi Tanımı'nda Beyanname sütununda [F1] tuşuna bastığınızda açılan bu pencerede, ilgili K.D.V. grubuna girilmiş matrahların Geçici Vergi beyannamesinin hangi alanına yazılacağını belirlemenizi sağlayan alan kodları gösterilmektedir.

Yazıcı Seçim Penceresi
   Bu pencere Başlangıç Kitabı isimli kitabımızda anlatılmıştır.

Optik Form Seçim Penceresi
   Beyanname (K.D.V., Muhtasar, Geçici Vergi, Gelir Vergisi) parametrelerinin girişinde, Optik Form Kodu alanında [F1] tuşuna bastığınızda açılan bu pencerede, beyanname dökümlerinde kullanacağınız form kodları, adları ve örnek numaraları gösterilmektedir.

Faaliyet Kodu Seçim Penceresi
   Parametreler Menüsü'nde bulunan Firma Bilgileri Girişi opsiyonunda, İşi veya Mesleği alanında, faaliyet kodu ve açıklaması girilmektedir. Faaliyet kodu alanında, [F1] tuşuna basarak çağırabileceğiniz bu pencerede, ilgili alan kodları listelenmektedir. Bu pencerede kullanabileceğiniz özel tuşlar ve işlevleri şu şekildedir:
[G] Güncelle. Kod listesinin, master dosyadan (gm30fkod.dta) okunarak yeniden oluşmasını istediğinizde bu tuşu kullanabilirsiniz. Güncelleme sırasında, daha önce girişini yaptığınız tanımlar korunarak master dosyaya göre liste yeniden oluşturulur.

[S] Sil. Bu tuşu kullanarak, üzerinde bulunduğunuz satırdaki tanımın silinmesini sağlayabilirsiniz.

[K] Kod. Listeyi belli bir koddan başlayarak, koda göre sıralanmış şekilde görmenizi sağlar. [K] tuşuna bastığınızda pencere temizlenir ve üstte Kod: mesajı gösterilir. Buraya, listenin hangi koddan başlayarak sıralanmasını istiyorsanız o kodu (tek bir karakter de olabilir) girip [Enter] tuşuna basın.

[A] Ad. Listeyi belli bir addan başlayarak, ada göre sıralanmış şekilde görmenizi sağlar. [A] tuşuna bastığınızda pencere temizlenir ve üstte Ad: mesajı gösterilir. Buraya, listenin hangi addan başlayarak sıralanmasını istiyorsanız o adı (tek bir karakter de olabilir) girip [Enter] tuşuna basın.

Vergi Dairesi Kodu Seçim Penceresi
   Parametreler Menüsü'nde bulunan Firma Bilgileri Girişi opsiyonunda, Vergi Dairesi Kodu-Adı alanında, bağlı olunan vergi dairesinin adının yanı sıra kodu girilmektedir. Kod alanında, [F1] tuşuna basarak çağırabileceğiniz bu pencerede, ilgili alan kodları listelenmektedir. Bu pencerenin kullanımı yukarıda anlatılan Faaliyet Kodu Seçim Penceresi'yle aynıdır.

Şirketler

Şirketlerin tanımlanması ve üzerinde çalışılacak şirketin seçilmesi ile ilgili işlemler Başlangıç Kitabı isimli kitabımızda açıklanmıştır. Burada sadece Datasoft İşletme Defteri programında bir şirketin nasıl tanımlanacağı anlatılmaktadır.

Bir şirketin tanımlanması için, Şirket Seçim Ekranı'nda Şirket No alanına daha önce kullanılmamış bir şirket numarası yazılması gerekir. Şirket numarasını yazmanızdan sonra, program o yılda tanımlı bir şirket bulamayarak Yeni Firma Tanımlama mı (E/H)? sorusunu ekrana çıkarır. Şirketi tanımlamak istiyorsanız bu soruyu [E] ile cevaplayın.

Bu soruyu onaylamanızdan sonra K.D.V. Tablosu İçin Şirket No: şeklinde bir soru daha gelir. Bu alanda, tanımlamakta olduğunuz şirketle aynı parametreleri kullanan başka bir şirket daha önce tanımlamışsanız, o şirketin numarasını yazın. Aradığınız şirketi [F1] tuşuyla çağıracağınız pencereden de seçebilirsiniz. Eğer daha önce tanımlanmış şirket yoksa veya yeni şirket için tamamen farklı bir K.D.V. tablosu tanımlamak istiyorsanız, bu alanı sadece [Enter] tuşuna basarak boş geçin.

Örnek:
İki tane bakkal mükellefiniz olduğunu farz edelim.
Bunlardan ilkini "001" numarayla tanımlayın. Şirketi tanımlarken yukarıda
açıklanan soruyu sadece [Enter] tuşuyla geçin. Şirkete ait bütün
tanımları girin.
İkinci şirketi tanımlamak için Şirket No: alanına 002 yazın. Altta çıkan
K.D.V. Tablosu İçin Şirket No: sorusuna 001 girin. Böylece "001" numarada
yaptığınız K.D.V. grupları ile ilgili bütün tanımlar "002" numaralı yeni
şirkete olduğu gibi kopyalanır.

Tanımlama başladıktan sonra, Parametreler Menüsü'nde yer alan opsiyonlar sırayla getirilerek şirkete özel bilgileri girmeniz beklenir. Tanımlama sırasında, bir opsiyonun ekranındaki en son bilgiyi de girip [Enter] tuşuna basmanızdan sonra direkt olarak bir sonraki opsiyonun ekranına geçilir.

En son bilgiyi de girip [Enter] tuşuna basmanızdan sonra en altta Şirket Tanımlansın mı (E/H)? sorusu çıkar. Soruyu [E] ile cevaplamanızdan sonra söz konusu şirketin bilgilerinin yazılacağı bilgi dosyaları oluşturularak bilgi girmenize hazır hale gelir. Firmanın bilgilerinin tutulacağı dosyalar ait olduğu yıla özel bir alt-katalog içinde açılır.

Şirket tanımlandıktan sonra program Parametreler Menüsü'nde kalır. Siz buradan diğer menülere geçebilirsiniz.

Geri Önceki Konu Sonraki Konu

İçindekiler

©Copyright 1989 - 2004,  Datasoft Yazılım Ltd. Şti. - Her hakkı saklıdır.

Bu sayfa son olarak 10 Ocak 2005 tarihinde güncellendi.