Geri Önceki Konu Sonraki Konu

İçindekiler

Muhasebe Raporları Menüsü

 1. Giriş
 2. Hesap, Grup, Sınıf Özetleri
 3. Mizan
 4. Mali Tablolar
 5. Mali Tablo Form Tanımları
 6. Bilanço
 7. Kar-Zarar ve Gelir-Gider Tablosu
 8. Satışların Maliyeti Tablosu
 9. Fon Akım Tablosu
 10. Nakit Akım Tablosu
 11. Kar Dağıtım Tablosu
 12. Masraf Merkezi Bakiye Raporu
 13. Masraf Merkezi İşlem Raporu

Giriş

Muhasebe Raporları Menüsü'nde firmanızın hesapları ile ilgili çeşitli raporları almanızı sağlayan opsiyonlar bulunmaktadır. Bu menüdeki raporları nihai şekliyle döktürmeden önce, Defter Dökümleri'nde olduğu gibi, Ana Menü'deki Dosya Kontrol İşlemini çalıştırmanızı tavsiye ederiz.

Hesap,Grup,Sınıf Özetleri,
   Herhangi bir hesap,Grup veya sınıfın yılın 12 ayına ait borç, alacak ve bakiyesinin ayrı ayrı gösterildiği bir tablo.

Mizan,
   Hesapların değişik tarih dönemleri içinde oluşmuş bakiyelerinin gösterildiği bir liste. Mizan yıllık, aylık veya iki tarih arası olmak üzere üç değişik şekilde hazırlanabilir.

Mali Tablolar,
Bilanço
   Daha önce tanımladığınız tabloya göre hazırlanmış bilançonun yazdırılması.

Kar-Zarar ve Gelir-Gider Tablosu
   Daha önce tanımladığınız tabloya göre kar-zarar veya gelir-gider tablolarının yazdırılması.

Satışların Maliyeti Tablosu
   Daha önce tanımladığınız tabloya göre Satışların Maliyeti tablosunun hesaplanıp yazdırılması.

Fon Akım Tablosu
   Daha önce tanımladığınız tabloya göre Fon Akım tablosunun hesaplanıp yazdırılması.

Nakit Akım Tablosu
   Daha önce tanımladığınız tabloya göre Nakit Akım tablosunun hesaplanıp yazdırılması.

Kar Dağıtım Tablosu
   Daha önce tanımladığınız tabloya göre Kar Dağıtım tablosunun hesaplanıp yazdırılması.

Burada gördüğünüz tablolar Maliye Bakanlığı'nın Muhasebe Uygulamaları Genel Tebliği'nde öngörüldüğü şekilde tanımlanmış olmalıdır.

Not: Satışların Maliyeti, Fon Akım, Nakit Akım ve Kar Dağıtım tablolarının dökümü aşağıda anlatılmamıştır. Bu tabloların hazırlanması Bilanço ile aynı olduğu için, aşağıda Bilanço kısmına bakabilirsiniz.

Masraf Merkezi Bakiye Raporu,
   Mevcut masraf merkezleri durum raporu.

Masraf Merkezi İşlem Raporu,
   Mevcut masraf merkezleri işlem dökümleri.

Mali Tablo Form Tanımları,
   Mali tabloların döküm özelliklerinin belirlendiği formların tanımlanması.

Menüdeki diğer opsiyonlar programın başka alt menülerine direkt geçiş imkanı sağlamaktadır. Bu menülerin her biri kitapta ayrı birer bölüm halinde anlatılmıştır.

Hesap, Grup, Sınıf Özetleri

Hesap Özetleri, bir hesap sınıfının, hesap grubunun veya hesabın yıl içindeki borç ve alacak toplamları ile bakiyelerinin bir tablo halinde, her ay için ayrı olmak üzere gösterildiği bir rapordur. Bakiyeler her ay için ayrı veya Ocak ayından itibaren kümülatif olarak hesaplanabilir.

Tip kısmında üç seçenek bulunmaktadır:
   [H] Hesap. Hesap planındaki belli bir hesabın bakiyelerini görmek için kullanılır.
   [G] Grup. Belli bir hesap grubunun bakiyelerini görmek için kullanılır.
   [S] Sınıf. Belli bir hesap sınıfının bakiyelerini görmek için kullanılır.

Tipi belirledikten sonra bakiyelerini görmek istediğiniz hesabı (yada grup veya sınıfı), kodunu yazıp [Enter] tuşuna basarak veya [F1] tuşuyla çağıracağınız pencereden seçebilirsiniz.

Hesap seçildikten sonra alttaki tabloda hesabın aylara göre borç toplamı, alacak toplamı ve bakiyesi gösterilir. Bakiyenin hesaplanmasında iki değişik metod kullanılmaktadır:
Aylık Bakiye Bu metodda her ayın bakiyesi, borç ve alacak toplamlarının farkı alınarak hesaplanmaktadır.

Genel Bakiye Bu metodda ise hesabın bakiyesi Ocak ayından itibaren kümülatif olarak hesaplanmaktadır. Yani Şubat ayının bakiyesi içinde Ocak ayının tutarları da bulunmaktadır.

Bakiye hesaplama metodunu [F2] tuşuyla değiştirebilirsiniz. Aktif olan metod, bakiye kolonunun üstündeki başlıkta Aylık Bakiye veya Genel Bakiye olarak gösterilecektir.

Ekranda gördüğünüz tablonun aynısını yazıcıdan yazdırmak isterseniz [F3] tuşunu kullanabilirsiniz.

Mizan

Mizan, belirli tarihler itibariyle, hesapların borç ve alacak toplamları ile bakiyelerinin gösterildiği bir rapordur. Bu rapor dönem başından belli bir tarihe kadar (genel), herhangi bir ayın başından sonuna kadar (aylık) veya bir tarihten başka bir tarihe kadar (tarihler arası) girilmiş işlemleri içerecek şekilde alınabilir.

Genel mizanda borç ve alacak bakiyeleri her zaman dengelidir. Diğerlerinde (dönemler arası alınan raporlarda) bakiyeler farklı olabilir.

Mizan Tipi
   Bu alana geldiğinizde üç tane opsiyon gösterilir: Genel Mizan, Aylık Mizan, Tarihler Arası Mizan. Bu mizan türlerinden birini seçmek için farklı renkte yazılan harfin tuşuna ([G], [A] veya [T]) basın.
   Genel Mizan
   Bu mizanda, dönem başından itibaren altta gireceğiniz tarihe kadar hesaplarda oluşmuş toplamlar yer alır.
   Aylık Mizan
   Bu mizanda, altta gireceğiniz ay içinde girilmiş işlemlerin hesaplarda oluşturduğu toplamlar yer alır.
   Tarihler Arası Mizan
   Bu mizanda, aşağıda gireceğiniz iki tarih arasında kalan dönemde hesaplarda oluşmuş toplamlar yer alır.

Aşağıda gördüğünüz sorulardan hangisinin ekrana çıkacağı seçtiğiniz mizan tipine göre değişmektedir.

Döviz Kodu,Uyg.Fiyat
   Döviz kodu alanına, döviz kodunu girin. Bu kodu [F1] tuşuyla çağıracağınız pencereden de seçebilirsiniz.Döviz kodu alanını seçtikten sonra program otomatikman döviz fiyatı alanına geçer. İsterseniz bu alana [Tab] tuşuyla da geçebilirsiniz.Döviz fiyatını belirttikten sonra program tablodaki hesapların bakiyelerini seçilen döviz ve fiyatına göre hesaplar.Bu hesapların gerçek rakamlar olması için, Kur tablosuna günlük kurları düzenli girmeniz gerekir.

Hesap Kodu Aralığı
   Bu alanda, hangi kod aralığında hesapların mizana dahil edilmesini istediğinizi belirleyebilirsiniz. Hesap planındaki tüm hesapların mizanda görülmesini istiyorsanız, herhangi bir şey yazmadan, her ikisini de [Enter] tuşuyla geçin. Tek bir hesabı mizanda görmek istiyorsanız her iki alana da o hesabın kodunu yazın. Hesap seçimini [F1] tuşuyla çağıracağınız Hesap Planı Penceresi'nden yapabilirsiniz.

Özel Kod Aralığı (1),(2)
   Bu iki alanda, hangi özel kod aralığında hesapların mizana dahil edilmesini istediğinizi belirleyebilirsiniz. Hesap seçimini [F1] tuşuyla çağıracağınız Özel Kod Penceresi'nden de yapabilirsiniz.

Mizan Tarihi
   (Genel) Bu alana, dönem başından itibaren hangi tarihe kadar girilmiş hareketlerin (fiş hareketleri) mizana dahil edilmesini istiyorsanız o tarihi yazın.

Mizan Ayı
   (Aylık) Bu alana hangi ay içinde girilmiş hareketlerin mizana dahil edilmesini istiyorsanız o ayın numarasını yazın.

Tarih Aralığı
   (Tarihler Arası) Bu iki alanda hangi tarihler arasında girilmiş hareketlerin mizana dahil edilmesini istiyorsanız o tarihleri yazın.

Nakli Yekün
   (Aylık) Bu soruyu; önceki aylarda girilmiş hareketlerden oluşan yekünün Nakli Yekün olarak mizanın başına yazılmasını istiyorsanız [E], aksi takdirde [H] ile cevaplayın.

Mizan Detayı
   Bu alanda kaçıncı kırıma (1 ila 8) kadar alt hesapların mizana dahil edileceğini belirleyebilirsiniz. [1] girerseniz sadece kebir hesaplar, [2] girerseniz sadece kebir ve muavin hesaplar ... mizanda ayrı ayrı gösterilir. Kırım sayısı buraya girdiğiniz rakamdan fazla olan hesapların tutarları üst hesapları içinde gösterilir.

Grup/Sınıf Toplamı
   Bu alanda, kebir hesapların dahil olduğu grup ve sınıf toplamlarının da mizanda gösterilmesini istiyorsanız [Evet] seçin.

Bakiye Tipi
   Bu alana geldiğinizde iki tane opsiyon gösterilir: Son Bakiye, Bakiyeler Toplamı. Bu ikisinden birini seçmek için farklı renkte görülen harfin tuşuna ([S] veya [B]) basın.
   Son Bakiye
   Alt hesaplarda oluşan borç ve alacak bakiyeleri arasındaki fark üst hesaplara intikal eder.
   Bakiyeler Toplamı
   Alt hesaplarda oluşan borç ve alacak bakiyeleri olduğu gibi üst hesaplara intikal eder.

Bakiyesi Olanlar
   Bu soruyu; sadece bakiye veren (borç ve Alacak toplamları birbirinden farklı olan..) hesapların mizanda yer almasını istiyorsanız [E], tüm hesapların yer almasını istiyorsanız [H] ile cevaplayın.

Ekran veya Yazıcı
   Bu soruyu; mizanı ekranda izlemek istiyorsanız [E], yazıcıdan yazdırmak istiyorsanız [Y] ile cevaplayın.

Ekrandaki son soruyu da cevaplamanızdan sonra mizanın hesaplanıp dökülmesine başlanır. Dökümü durdurmak isterseniz [F1] tuşuna basın ve ekrana çıkan Döküm Yarıda Kesilsin mi (E/H)? sorusunu [E] ile cevaplayın.

Mizanda, her satırda bir hesabın tutarı gösterilmektedir. Raporun uzunluğu Mizan Detayı sorusuna verdiğiniz cevaba göre değişmektedir. Yazıcı dökümünde, Tarih bilgisi olarak döküm aldığınız saat ve tarih bilgileri yazılmaktadır.

Mali Tablolar

Mali Tablolar opsiyonu, Bilanço, Gelir Tablosu, K/Z Tablosu, Satışların Maliyeti Tablosu, Fon Akım Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Kar Dağıtım Tablosu olmak üzere 7 çeşit tabloyu hazırlamanıza imkan vermektedir. Tabloları hazırlamanız için yapmanız gereken işlemler şu şekildedir:
1. Hesap Planı İşlemleri Menüsü'ndeki Mali Tablo Tanımları opsiyonunu kullanarak tabloların hesaplanmasına ilişkin tanımları girin.

2. Muhasebe Raporları Menüsü'ndeki Mali Tablo Form Tanımları opsiyonunu kullanarak tabloların bir form şeklinde dizaynını yapın.

3. Mali Tablolar opsiyonunu seçtiğinizde açılan ekrandaki soruları cevaplayarak tablonun dökümünü alın:
Rapor Tipi
   Bu alanda, dökümünü almak istediğiniz mali tablo seçimini yapın. Seçimi, [F1] tuşuna bastığınızda açılan seçenek penceresinden de yapabilirsiniz.

Tanım No
   Bu alanda, Hesap Planı İşlemleri Menüsü'nde Mali Tablo Tanımları opsiyonunda tanımladığınız tablolardan hangisinin hesaplanacağını girin. Tablo tanımını [F1] tuşuyla çağıracağınız pencereden seçebilirsiniz.

Rapor Tarihi
   Bu alanda hangi tarih itibariyle tablonun hazırlanmasını istiyorsanız o tarihi girin. Program otomatik olarak günün tarihini getirmektedir. Eğer bütün yılı kapsayan bir döküm almak istiyorsanız tarihi 31.12 olarak değiştirin.

Döviz kodu,Fiyat
   Döviz kodu alanına, döviz kodunu girin. Bu kodu [F1] tuşuyla çağıracağınız pencereden de seçebilirsiniz.Döviz kodu alanını seçtikten sonra program otomatikman döviz fiyatı alanına geçer. İsterseniz bu alana [Tab] tuşuyla da geçebilirsiniz. Döviz fiyatını belirttikten sonra program tablodaki hesapların bakiyelerini seçilen döviz ve fiyatına göre hesaplar.Bu hesapların gerçek rakamlar olması için, Kur tablosuna günlük kurları düzenli girmeniz gerekir.

Ekran veya Yazıcı
   Bu soruyu, dökümü ekranda izlemek istiyorsanız [E], yazıcıdan yazdırmak istiyorsanız [Y] ile cevaplayın.

Döküm Sayısı
   Yazıcı dökümü almak istediğinizde sorulan bu soruda, dökümün kaç nüsha (kopya) yazılacağını girin.

Form No
   Bu alana, mali tablonun dizayn ettiğiniz hangi tablo formuna göre yazılacağını belirleyen formun kodunu yazın. Mali tablo formları, aynı menüdeki Mali Tablo Form Tanımları opsiyonunda tanımlanmaktadır. Seçimi [F1] tuşuna basarak açılan pencereden de yapabilirsiniz.

Form numarasını belirlediğinizde, ekranda formun döküm özellikleri görüntülenir (bu özellikler, Mali Tablo Form Tanımları başlığı altında anlatılmaktadır). Bu alanlarda değişiklik yapabileceğiniz gibi, [PgDn] tuşuyla değişiklik yapmadan da dökümü başlatabilirsiniz.

Ekrandaki son soruyu da cevaplamanızdan sonra hesaplamaya başlanır. Hesaplama için dönem içinde girilen bütün fiş hareketleri taranmaktadır, bu sebeple belli bir süre beklemeniz gerekir. Hesaplama sırasında işlemi durdurmak isterseniz [F1] tuşuna basın ve ekrana çıkan Döküm Yarıda Kesilsin mi (E/H)? sorusunu [E] ile cevaplayın.

Tablo ekranda görüldüğünde, tablonun ekrana sığmayan kısımlarını görmek için kursor hareket tuşlarını kullanabilirsiniz.

Mali Tablo Form Tanımları

Mali Tablo Form Tanımları, tabloların döküm özelliklerinin belirlenerek bir form şeklinde dizaynına imkan sağlar. 7 çeşit mali tablo için istediğiniz sayıda form tanımı yapabilir ve yaptığınız tanımları dökümde kullanabilirsiniz.

Bir form tanımı, üç aşamada programa girilmektedir:

Döküm Özelliklerinin Belirlenmesi

Burada belirlediğiniz döküm özelliklerinde, Mali Tablolar opsiyonunu seçtiğinizde açılan filtre ekranında da değişiklik yapabilirsiniz.

Form Tipi
   Bu alanda hangi mali tablo için tanım yapacağınızı belirleyin. Seçimi [F1] tuşuyla açılan seçenek penceresinden de yapabilirsiniz.

Form No
   Program, tanımlanan her forma özel bir kod vererek sınırsız sayıda farklı dizayn yapmanıza imkan tanımaktadır. Daha sonra dökümün hangi dizayna göre yapılacağını bu kodları girerek belirleyebilirsiniz.

Form Adı
   Tanımlı bir form numarası girmeniz durumunda, program bu alana uğramaz. [Tab] tuşuyla ad alanına geçerek değişiklik yapabilirsiniz.

Sayfa Uzunluğu
   Sayfada kaç satır olduğunu belirtir. Normal olarak bilgisayar sürekli formları ve A4 dosya kağıtları 66 satır alabilir.

Üst Boşluk
   Sayfanın en üstünden kaç satır boş bırakılacağını belirtir. Eğer yazıcınız üst boşluğu kendisi veriyorsa, bu değeri küçük tutun.Sayfadaki Satır Sayısı
   Sayfaya yazılacak satır sayısını belirtir.

Grafik Döküm
   Bu soruyu, çıktıların sürekli (kesiksiz) grafik çizgiler kullanılarak daha iyi bir görüntüye sahip olmasını istiyorsanız [Evet], dökümün hızlı olmasını istiyorsanız [Hayır] ile cevaplayın.

Sürekli Döküm
   Bu soruyu, sürekli forma döküm alıyorsanız [Evet], yazılacak satır sayısı tamamlandıktan sonra yeni bir sayfaya geçilmesini istiyorsanız [Hayır] ile cevaplayın. Bu soruda [Evet] tercih edildiğinde, "Üst Başlık" ve "Sayfadaki Satır Sayısı" sorularında girilen değerler dökümde dikkate alınmaz.

Font Tipi
   Bu alanda, yazıcıdan çıkan raporun sıkıştırılmış dar puntoyla yazılmasını istiyorsanız Dar, normal puntoyla yazılmasını istiyorsanız Normal opsiyonunu seçin.

Font    Maksimum Genişlik   Kağıt Boyutu (inç)
Dar      132          11x8
Dar      230          11x13
Normal     80          11x8
Normal     132          11x13

Tutar Çarpanı
   Bu alana raporun kaç lira bazında alınacağını girin.

Tutarlarda Virgül
   Bu soruyu, tutarların virgül kullanılarak kolay okunur bir formatta yazılmasını istiyorsanız [Evet] ile cevaplayın.

Sıfırlar Yazılsın
   Bilanço, Gelir Tablosu ve K/Z Tablosu tanımlarında sorulan bu soruyu, tutarı sıfır olan hesapların da tabloda yer almasını istiyorsanız [Evet] yoksa [Hayır] ile cevaplayın.

Önceki Dönem
   Önceki dönem karşılaştırmalı bir döküm almak istiyorsanız bu soruyu [Evet] ile cevaplayın. Sadece içinde bulunduğunuz döneme ait bir döküm almak istiyorsanız [Hayır] ile cevaplayın.

Firma No
   Üstteki Önceki Dönem sorusunu [Evet] ile cevapladığınızda, dökümde program sizden bir önceki dönemde (yılda) kaç numaralı firmanın bilgilerine bakılacağını sorar. Normal şartlarda, yıldan yıla devir yapılırken firma numaraları değiştirilmediği için buraya şu an üzerinde çalışmakta olduğunuz firmanın numarasını yazmanız yeterlidir. Ancak geçen yıl firmanın numarası farklı idiyse, buraya geçen yılki numarayı yazmanız gerekir.

Dipnot Yazılsın
   Bilanço, Gelir Tablosu ve K/Z Tablosu tanımlarında sorulan bu soruyu, Hesap Planı İşlemleri Menüsü'ndeki Bilanço Tanımı opsiyonunda anlatıldığı şekilde "B99" (Gelir Tablosu ve K/Z Tablosu için "G99") kodlu tanıma girilen dipnotların tablonun sonuna eklenmesini istiyorsanız [Evet] ile cevaplayın.

Aktif/Pasif Ayrı Sayfa
   Yalnızca Bilanço tanımında sorulan bu soruyu, bilanço yazıcıdan döküldüğünde önce Aktif sonra Pasif kısmının ayrı sayfalara yazılmasını istiyorsanız [Evet] ile cevaplayın; [Hayır] ile cevapladığınızda Aktif ve Pasif aynı sayfaya yazılır.

Gider/Gelir Ayrı Sayfa
   Yalnızca K/Z Tablosu tanımında sorulan bu soruyu, tablo yazıcıdan döküldüğünde önce Gider sonra Gelir kısmının ayrı sayfalara yazılmasını istiyorsanız [Evet] ile cevaplayın; [Hayır] ile cevapladığınızda Gider ve Gelir aynı sayfaya yazılır.

Tablo Alanlarının Belirlenmesi

Döküm özelliklerinin girişini tamamladığınızda program otomatik olarak alanların belirlenmesine geçer. Döküm özellikleri bölümünden, [Tab] tuşuyla da bu bölüme geçebilirsiniz. Bu bölümün alt kısmında, formun genişliği görüntülenmektedir. Tanımda yaptığınız her değişiklikte, genişlik yeniden hesaplanarak görüntülenir. Form genişliği hesaplanırken, "Önceki Dönem" sorusunda yaptığınız tercihe göre ilgili alanlar toplama dahil edilir. Bu alanların dökümde yer almasında da belirleyici olan, bu soruda yaptığınız tercihtir.

No
   Bu sütunda, seçilen alanın tablonun kaçıncı sütununu oluşturacağı bilgisini görebilirsiniz.

Alan Adı
   Alan seçimini [F1] tuşuna bastığınızda veya satır boşsa [Enter] tuşuna bastığınızda otomatik olarak açılan pencereden yapabilirsiniz. Bu alanda kullanabileceğiniz özel tuşlar ve işlevleri şu şekildedir:
   [Del] [BackSpace] Satır Sil. Üzerinde bulunduğunuz satırdaki bilgi başlığını tanımdan çıkarır ve altındaki başlıkları birer sıra yukarı kaydırır.
   [Ins] Satır Aç. Satırları kaydırarak, bulunduğunuz satırın üstünde yeni bir satır açar ve altındaki başlıkları birer sıra aşağı kaydırır.

Uzunluk
   İlgili alanın ilk (yazılar) veya son (sayılar) kaç karakterinin yazılacağını belirler.

Tanımın Kaydedilmesi

Tanımın herhangi bir yerinde [Esc] tuşuna bastığınızda veya tablo alanlarının girişini tamamladığınızda ekranın sol-alt köşesinde bir kayıt menüsü çıkar. Bu menüde bulunan komutlar ve işlevleri şu şekildedir:
Tanıma Devam Et
   Tanıma kaldığınız yerden devam etme imkanı sağlar.

Değişiklikleri Kaydet
   Girdiğiniz tanımı kaydederek, yeni bir tanım girişi için Form Tipi alanına geri döner.

Değişiklikleri İptal Et
   Yaptığınız değişiklikleri kaydetmeden menüye döner.

Standart Öndeğerler
   Bu komut, programda standart olarak bulunan tanım değerlerini getirir.

Formu Sıfırla
   Ekranda gördüğünüz bütün bilgileri sıfırlayarak, formu tanımsız hale getirir. Bütün değerleri yeniden girmeniz gerekir.

Formu Sil
   Form tanımını tanım dosyasından siler.

Bilanço

Bilanço, Hesap Planı Menüsü'ndeki Bilanço Tanımı opsiyonunda girdiğiniz tanıma göre, girmiş olduğunuz fiş hareketlerinden hesaplanan bir tablodur. Bilançonun temel işlevi aktifler ve pasifler arasındaki ilişkiyi ifade etmesidir.

Dikkat! Doğru bir bilanço elde edebilmek için, bilançoyu yazdırmadan önce maliyet hesaplarının yapılması ve Satılan Malın Maliyeti hesabına gerekli işlemlerin girilmesi gereklidir. Bu hesaplamaları da siz yapmak zorundasınız.

Bilanço esas olarak mizanın farklı bir şeklidir. Bu bakımdan belli bir tarih itibariyle aldığınız Genel Mizan ile aynı tarihli bilançonun sonuçlarının birbirini tutması gerekir. Eğer sonuçlar arasında tutarsızlık varsa ya bilanço tanımınız yanlıştır, ya da üstte sözü edilen maliyet hesapları yapılamamamıştır.

Formun dökümü yukarıdaki Mali Tablolar ve Mali Tablo Form Tanımları'nda anlatılmaktadır. İlgili kısma bakınız.

Kar-Zarar ve Gelir-Gider Tablosu

Gelir-Gider Tablosu, dönem başından belli bir tarihe kadar, gayri safi hasılattan iskonto ve indirimlerin ve işletme giderlerinin düşürülerek hesaplanan gayri safi kar ile net satış karının gösterildiği bir rapordur.

Kar-Zarar Tablosu ise Gelir-Gider tablosunun "T" şeklinde hazırlanmış biçimidir. Yani, bu iki tablo aynı noktaya değişik açılardan bakmanızı sağlamaktadır.

Formun dökümü yukarıdaki Mali Tablolar ve Mali Tablo Form Tanımları'nda anlatılmaktadır. İlgili kısma bakınız.

Satışların Maliyeti Tablosu

Satışların Maliyeti Tablosu Gelir Tablosunun bir kısmı olup, aldığı hammaddeyi işleyip mamül halde satan üretim işletmesi ile aldığı mallar üzerinde değişiklik yapmadan satan ticaret işletmeleri için farklılık arzetmektedir. Birde bu iki sınıfın dışında kalan hizmet işletmeleri için satılan hizmet maliyeti vardır. Satışların maliyetini bilmek; fiyat belirlemede, stokların değerlenmesinde, diğer işletmelerle rekabette önemlidir.

Formun dökümü yukarıdaki Mali Tablolar ve Mali Tablo Form Tanımları'nda anlatılmaktadır. İlgili kısma bakınız.

Fon Akım Tablosu

İşletmenin belirli bir hesap döneminde sağladığı fon kaynaklarını ve bunların kullanım yerlerini gösteren tablodur. Bu tabloda fon kavramı tüm finansal araçları kapsar. Formun dökümü yukarıdaki Mali Tablolar ve Mali Tablo Form Tanımları'nda anlatılmaktadır. İlgili kısma bakınız.

Nakit Akım Tablosu

İşletmenin belirli bir dönemdeki nakit akışlarını;nakit kaynak ve kullanım yerlerini gösteren tablodur. Formun dökümü yukarıdaki Mali Tablolar ve Mali Tablo Form Tanımları'nda anlatılmaktadır. İlgili kısma bakınız.

Kar Dağıtım Tablosu

İşletmenin dönem veya dönem öncesi karlarının nasıl ve nerelere dağıtıldığını gösteren önemli bir tablodur. Formun dökümü yukarıdaki Mali Tablolar ve Mali Tablo Form Tanımları'nda anlatılmaktadır. İlgili kısma bakınız.

Masraf Merkezi Bakiye Raporu

Masraf Merkezi Bakiye Raporu, tanımlamış olduğunuz masraf merkezlerinin bakiyelerini gösteren rapordur. Filtre ekranı Form (B) Mal ve Hizmet Bildirimi'ndeki gibidir. İlgili alana bakınız.

Masraf Merkezi İşlem Raporu

Masraf Merkezi İşlem Raporu, tanımlamış olduğunuz masraf merkezlerinin hareketlerini gösteren rapordur. Filtre ekranı Form (B) Mal ve Hizmet Bildirimi'ndeki gibidir. İlgili alana bakınız.

Geri Önceki Konu Sonraki Konu

İçindekiler

©Copyright 1989 - 2004,  Datasoft Yazılım Ltd. Şti. - Her hakkı saklıdır.

Bu sayfa son olarak 10 Ocak 2005 tarihinde güncellendi.